Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

olewka
6952 1cd5 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
olewka
8342 8e4e
Reposted fromcarmenluna carmenluna viakatastrofo katastrofo

May 21 2019

olewka
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
olewka
9382 6206 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaPoranny Poranny
olewka
Przede wszystkim nie znasz różnych strachów, które nękają człowieka. Najgorszy z nich to strach wynikający z przekonania, że się zmarnowało życie. Że się już niczego nie zazna.
— Stanisław Dygat
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
olewka
Reposted fromFlau Flau viakoralina koralina

May 20 2019

olewka
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viariseme riseme
olewka
0267 915d 500
olewka
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianoelya noelya
olewka
4175 1bf8 500
Reposted fromsavatage savatage viaPoranny Poranny
olewka
3455 473a 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viairmelin irmelin
olewka
1564 9d37 500
olewka
7480 5a15
Reposted from4777727772 4777727772 viakoralina koralina
olewka
2091 442b 500
Reposted fromolbaria olbaria viacorvax corvax

May 17 2019

olewka
8068 e230
Reposted frompunisher punisher viaMrrruk Mrrruk
olewka
2972 f630
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin

May 15 2019

olewka
0781 6ca1 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viakatastrofo katastrofo
olewka
3682 f609 500
Reposted fromipo ipo viafajnychnielubie fajnychnielubie

May 14 2019

olewka
1828 4ead 500
olewka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl