Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2016

olewka
olewka
4619 ddfb 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viakatastrofo katastrofo
olewka
4476 eefc 500
Reposted fromfungi fungi viakatastrofo katastrofo
olewka
olewka
5275 c035 500
Reposted fromeveryonematters everyonematters viascorpix scorpix
olewka
6447 03f0 500
Reposted fromrol rol viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
olewka
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie (Twojego łóżka), wytrze łzy, przyniesie herbatę, kawę, cokolwiek. Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się Twój sukces, jakie będzie serce. Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
Reposted fromchocoway chocoway viakatastrofo katastrofo
olewka
1933 4389
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunmadebeds unmadebeds
olewka
5826 e4bb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMrrruk Mrrruk
olewka
4377 cc24 500
olewka
Reposted fromFlau Flau viabudas budas
olewka
  • me before seeing fantastic beasts: 5 movies??? really??? god they just don't know when to quit milking this cash cow, do they?
  • me after seeing fantastic beasts: 4 MORE MOVIES?!! FUCK YES. WHEN. WHEN DOES THE NEXT ONE COME OUT. HURRY UP. I'LL KILL ARIANA DUMBLEDORE MYSELF. JUST. JUST GIVE IT TO ME.
olewka
olewka
Reposted byfilmowyhashvronkasylopath21Luna12lost-in-spaceniskowoprzytulankigotarinaelinela
olewka
Reposted bymoviesssbarleytobecontinuedsamvihalfinlovealliwantisyouKay87bloodymonkmyinstantneedredhairwitchPaiMeikasias3112aura-lunarisHaftowanaKsiezniczkachalielleImmortalysMaxomatigingerowaadazzlingkotficablackmoth7namidreamwhileyoureawakethereoverquinneincentive
olewka
olewka
Reposted bymoviesssnodifferenceaynisasylopathatrament09kasias3112aura-lunarisHaftowanaKsiezniczkaincentive
olewka

Reposted byfilmowyayniszodynniwievronk21Luna12myinstantneedprzytulankimaciusiakaatgotarinamadhatternessalbmalade
olewka
Reposted bymoviesssaynisasylopath
olewka
Reposted bymoviesssnodifferencethenatusskaruzelaaaaynisasylopathmontepovideoBepakuapavocristatuszidzheljaleniwabulabourricotsuffka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl