Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

olewka
Reposted frommayamar mayamar viageralt geralt

March 20 2017

olewka
2716 37b1
Reposted fromerial erial viakoralina koralina
olewka
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaimmuff immuff
olewka
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasouxie souxie
olewka
9095 cd2c
Reposted fromloveaddiction loveaddiction viapuremindx puremindx
olewka
tak,tak,tak.
Nie mogę się doczekać <3

March 19 2017

olewka
6039 85ab 500
Poznań, Poland. 1939-1945.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viageralt geralt

March 16 2017

olewka
Play fullscreen

Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie
Jeszcze nie, długo nie
olewka
5367 1843 500
Reposted fromfungi fungi vianattaly nattaly
4783 b96e 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaMrrruk Mrrruk
olewka
1182 d97b 500
olewka
9230 1ebb 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
9924 7754
Reposted fromamatore amatore viaMrrruk Mrrruk
7212 4ed4 500
Reposted fromwhirligigoftime whirligigoftime viairmelin irmelin

March 13 2017

olewka
traktujesz ich jakby 
mieli takie serce jak ty 
ale nie każdy potrafi być tak 
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę 
widzisz jacy 
mogliby być
dajesz i dajesz aż 
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę 
— Rupi Kaur, Mleko i miód
Reposted frommefir mefir
olewka
Chwytam się różnych rzeczy,
śniegu, drzew, niepotrzebnych telefonów,
czułości dziecka, wyjazdów,
wierszy Różewicza,
snu, jabłek, porannej gimnastyki,
rozmów o błogich własnościach witamin,
wystaw awangardowej sztuki,
spacerów na kopiec Kościuszki, polityki,
muzyki Pendereckiego,
żywiołowych katastrof w obcych krajach,
rozkoszy moralności i rozkoszy niemoralności,
plotek, zimnego tuszu, zagranicznych żurnali,
nauki włoskiego języka,
sympatii dla psów, kalendarza.

Chwytam się wszystkiego,
żeby się nie zapaść
w przepaść.

— Anna Świrszczyńska "Wszystkie chwyty dozwolone"
Reposted fromhavingdreams havingdreams viascorpix scorpix
olewka
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
3632 749c 500

awwww-cute:

Frozen Adventure (Source: http://ift.tt/2mdArKR)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl