Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

olewka
4797 0dfd 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaeazyi eazyi

February 21 2020

olewka
7821 1803 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viascorpix scorpix

February 20 2020

olewka
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
olewka
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
9597 262b 500

utracone:

edit.

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viascorpix scorpix
olewka
4838 dcfe 500
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin

February 18 2020

olewka
3977 bec8 500
Reposted fromrudgierd rudgierd viamirando mirando
olewka
3743 a99a 500
Reposted fromteijakool teijakool viamirando mirando
olewka
1337 7875 500
Reposted fromjareth jareth viamirando mirando
olewka
7660 1277 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viathebelljar thebelljar
olewka
4486 f08a 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

February 17 2020

olewka
2397 a608 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacorvax corvax
olewka
1848 ce94 500
Reposted fromdivi divi viascorpix scorpix
olewka
olewka
6649 c8fb
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
olewka
1843 716f 500
Reposted frommangoe mangoe viaszydera szydera
olewka
olewka
Partnerzy, którzy dosłownie we wszystkim się zgadzają mogą 
przestać być atrakcyjni dla siebie po pewnym czasie. To właśnie inność i odmienność zdania drugiej osoby może być czymś interesującym, rozwojowym i inspirującym.
— Dagmara Gmitrzak - "Jak pokochać siebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadusz dusz
olewka
8930 22c9
Reposted fromzniknac zniknac viadusz dusz
olewka
Reposted frommangoe mangoe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl