Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem kochać.
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem kochać.
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem kochać.
— Marcin Świetlicki, “Olifant”
Reposted fromkonrad konrad viamhsa mhsa
olewka
0460 9b06 500
Reposted fromsoftboi softboi viakatastrofo katastrofo
olewka
olewka
Reposted fromshakeme shakeme viakoralina koralina
olewka
1139 9d50 500
stay tuned
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
olewka
Reposted frombluuu bluuu viacorvax corvax

March 23 2019

olewka
Reposted frompffft pffft viairmelin irmelin
olewka
0358 4042 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaadora-belle adora-belle

March 22 2019

olewka
3529 1d26 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaszydera szydera
olewka
2998 4eaa
Reposted fromsoftboi softboi viaPicki91 Picki91
olewka
0265 5e67 500
Reposted fromzciach zciach viaszydera szydera
olewka
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera

March 13 2019

olewka
6122 7276 500
Reposted fromsoftboi softboi vianoelya noelya

March 11 2019

olewka
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamadinsane madinsane
8877 f08e 500

zodiacspot:

More Zodiac Compatibility here

March 08 2019

olewka
2339 05cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
olewka
5241 006b
Reposted fromEtnigos Etnigos viafajnychnielubie fajnychnielubie

March 07 2019

olewka
olewka
3071 2d80
Reposted fromGIFer GIFer viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl